Obec Kladeruby nad Oslavou
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Vyhlášky SLABOZRACÍ
Doporučujeme: e-Rádce Zpravodaj Dětský den Zlatý erb Ples Hasiči Pouť WAP info
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Zastupitelstvo
Formuláře
Veřejné zakázky
Volby
Zpravodaj
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Zámeček
Babylon
Fotografie
obr HISTORIE
Historie
Mapy
Z kronik
Arch. fota
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Mládež
obr AKCE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr AKTUALITY
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr APLIKACE
e-Rádce Panorama
obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

Kraj Vysočina:

-dokumenty
-zprávy
-akce

Ostatní:

IDS
Ivančice
Senorady
Jižní Mor.
Vysočina
Brno
Třebíč
Diecéze

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr TECHNICKÉ

Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb

obr ODKAZY

vysocina mesta-obce epusa portal.gov.cz

Pozvání pro děti i dospělé
Obec Senorady

Pozvánka na 12.zasedání zastupitelstva obce
VYVĚŠENO DNE: 04.12.2019 SŇATO DNE:12.12.2019
Obec Senorady

adventní koncert a taneční v Nové Vsi
Obec Senorady

Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření Mikroregionu Ivančicko
VYVĚŠENO DNE: 27.11.2019 SŇATO DNE:31.12.2019
Obec Senorady

Poptávka ke zveřejnění
Vážení přátelé, prosím prohlédněte své půdy, stodoly, sklady, sklepy. Rádi od Vás vykoupíme půdové pochozí cihly, „půdovky“. Děkujeme. JaroNet - services s.r.o., t. 608361834. S přáním krásného dne Jiří Čermák JaroNet – services s.r.o. Lannova 2061/8 Praha 1 – Nové Město 11000 IČ 07226462 DIČ CZ07226462
Obec Senorady

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Mikroregionu Ivančicko na rok 2020
VYVĚŠENO DNE: 25.11.2019 SŇATO DNE:10.12.2019
Obec Senorady

Střednědobý výhled rozpočtu- návrh
VYVĚŠENO DNE: 18.11.2019 SŇATO DNE:12.12.2019
Obec Senorady

Návrh rozpočtu obce na rok 2020
VYVĚŠENO DNE: 18.11.2019 SŇATO DNE:12.12.2019
Obec Senorady

Informace - Objednávky projektové dokumentace
Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o vypracování projektové dokumentace domovních přípojek, že své objednávky mohou předat na obecním úřadě, případně je možné kontaktovat přímo pana projektanta. Kontaktní údaje jsou součástí objednávkového listu.
Obec Senorady

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999
VYVĚŠENO DNE: 18.11.2019 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Nabídka - zpracování projektů
Další možnost pro zpracování PD přípojek: Nabízíme zpracování projektových dokumentací přípojek vody, nebo kanalizace pro občany, včetně vyřízení Oznámení záměru.
Obec Senorady

Otázky a odpovědi
1. Čím se celá stavba začíná? Kde se bude kopat nejdříve? Harmonogram stavebních prací a s tím související realizace v jednotlivých úsecích je záležitostí zhotovitele. V krajské komunikaci je trasa kanalizace vedena v ose jízdního pruhu, výkopové práce budou tedy realizovány vždy v jedné polovině vozovky, tak aby byl zachován průjezdný jeden jízdní pruh, kde bude doprava řízena semafory. V obecních komunikacích je taktéž trasa vedena v ose jízdního pruhu, pokud to umožňuje průběh stávajících podzemních inženýrských sítí nebo šířkové uspořádání vozovky, zde bude doprava řešena stanovením objízdných tras. 2. Kde budu mít vyvedeno odbočení pro napojení přípojky? Odbočení pro napojení přípojek bude konzultováno s každým majitelem nemovitosti, který projeví zájem o projektové práce na přípojku. Majitelé nemovitostí mají možnost nechat si zpracovat projektovou dokumentaci na základě objednávky. Pokud se majitel nemovitosti rozhodne nechat si zpracovat projektovou dokumentaci jiným způsobem, bude nutné doložit tuto dokumentaci zpracovateli projektové dokumentace na zhotovení stavby tak, aby bylo možné zaznačit požadované místo pro vyvedení a ukončení odbočky kanalizační přípojky. 3. Jakou délku přípojky budu kopat? Délka přípojky bude různá dle umístění vlastní nemovitosti vůči trase splaškové kanalizace. Obec nemá povinnost zřizovat přípojky, přesto bude občanům nápomocna výstavbou a vyvedením části přípojky (odbočení pro napojení přípojky) pokud možno za hranici dopravní a technické infrastruktury. Tedy za okraj silnice, chodníku, případně trasu podzemních inženýrských sítí tak, aby se do těchto ploch již výstavbou kanalizačních přípojek nemuselo zasahovat … Zbylou část přípojky, přesto, že povede po obecním pozemku, povoluje, hradí a zřizuje majitel nemovitosti, který je také majitelem budoucí přípojky v celé délce včetně části odbočení pro napojení přípojky, která bude realizována v rámci výstavby stok veřejné kanalizační sítě, tedy od místa napojení na kanalizační stoku (odbočovací kus) až po hranici připojované nemovitosti. 4. Kolik mě bude stát vybudování přípojky? Kolik vypracování a povolení projektové dokumentace přípojky? Cena stavebních a výkopových prací se liší v závislosti na délce a hloubce přípojky. Značnou roli zde hraje skutečnost, zda je majitel nemovitosti schopen provést práce svépomocí či se rozhodne svěřit vše odborné firmě. Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace splaškové kanalizační přípojky včetně zajištění vyjádření všech správců a provozovatelů sítí dopravní a technické infrastruktury, souhlasů vlastníků dotčených pozemků, případně dalších účastníků řízení a nezbytných náležitostí a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby k příslušnému stavebnímu úřadu (MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje) činí 3.000,- Kč. 5. Kolik budu platit za stočné? Pokud bude kanalizaci a ČOV provozovat Svazek vodovodů a kanalizací, potažmo Vodárenská a.s., divize Třebíč, jsou ceny stočného pro jednotlivé divize pevně stanoveny. Dokument o vývoji cen vodného a stočného naleznete v přílohách. 6. Jak se vypočítá stočné v případě, že mám vlastní studnu? Výpočet stočného se stanoví:  u majitelů, kteří odebírají pouze vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu dle skutečně spotřebované vody měřené vodoměrem  u majitelů, kteří mají svoji studnu je výpočet proveden osazením vodoměru na studnu, nebo paušální částkou na každého trvale hlášeného obyvatele dotčené nemovitosti dle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje směrná čísla roční spotřeby vody pro byty, rodinné domy, rekreační chaty a podobně. 7. Kdo bude kanalizaci provozovat? Otázky budoucího provozování jsou prozatím předmětem jednání. 8. Co mám udělat se stávající žumpou? Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, viz § 18 odst.4). Stávající žumpy bude nutné potrubím přípojky obejít nebo případně projít, avšak žumpa se musí vyčerpat a zasypat nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.), případně úplně rozebrat. Vyčištěnou a odpojenou jímku je možné dále využít k zachytávání dešťové vody a následnému zalévání. 9. Nyní mám svedenu dešťovou vodu ze dvorka do žumpy, co s tím? Do přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (tzn. odpadní vody z kuchyně, koupelny, pračky, WC apod.). Dešťové vody ze střech či dvorků je nutné důsledně oddělit. Projektant každému zájemci navrhne při osobní návštěvě u vás vhodné, co možná nejméně nákladné technické řešení přípojky. 10. Kdy mne navštíví projektant? Každou přípojku je nutné zkoordinovat s navrženým řešením kanalizace. Všechny technické záležitosti s Vámi projektant projedná, kontakt viz formulář objednávky. Doporučujeme sledovat webové stránky obce a hlášení rozhlasu. Projektant pravděpodobně začne navštěvovat občany, kteří projeví zájem o vypracování projektu přípojky již v druhé polovině měsíce listopadu. Zájemci si mohou objednávkový formulář stáhnout a vytisknout, příp. vyzvednout na obecním úřadě. 11. Kdy můžou být zahájeny práce u mne doma? Kolik mám času? Každý majitel nemovitosti se může na budování přípojky připravit tím, že bude mít připravenu a vyhotovenu projektovou dokumentaci a tu povolenou příslušným stavebním úřadem (MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje). Samotné napojení přípojky není ovšem možné dříve, než bude vybudována a zkolaudována příslušná kanalizační stoka s odbočkou pro napojení, stoka dále přivedena na čistírnu odpadních vod a tato uvedena do provozu. 12. Kdo zkolauduje moji přípojku? Domovní přípojky nejsou vodním dílem, užívání stavby nevyžaduje souhlas s užíváním ani kolaudační souhlas. Před samotným zahrnutím výkopu je ovšem nutné, aby byl přizván pracovník pověřený budoucím provozovatelem nebo obcí, který přípojku zkontroluje, zejména se zaměřením na řádné oddělení splaškových vod od vod dešťových. 13. Platí se v rámci zkušebního provozu stočné? Ano, již v rámci zkušebního provozu je nutné hradit stočné. Nemovitost je připojena a vypouští splaškové vody, již využívá kanalizaci a ČOV. 14. Jak dlouho trvá zkušební provoz? Zkušební provoz trvá 1 rok. 15. Jakým způsobem bude zpracován a povolen projekt kanalizační přípojky? V případě Vašeho souhlasu se zpracováním projektu kanalizační přípojky se obec zavazuje, že:  pro Vás nechá zhotovit projektovou dokumentaci splaškové kanalizační přípojky. Projekt bude vyhotoven projektantem, kterého určí obec,  zajistí vydání územní rozhodnutí o umístění stavby, ktený je podle zákona pro stavbu kanalizační přípojky potřebný, To neplatí v případě, když bude nevydání územního rozhodnutí způsobeno překážkami na Vaší straně. V případě Vašeho souhlasu se zpracováním projektu kanalizační přípojky se zavazujete, že:  jste srozuměn, že projekt kanalizační přípojky a získání územního rozhodnutí bude zpoplatněno částkou 3.000 Kč,  poskytnete veškerou součinnost, která je nutná pro zpracování projektu kanalizační přípojky a získání územního rozhodnutí,  souhlasíte s navrženou trasou kanalizační přípojky dle formuláře „souhlas s umístěním kanalizačních přípojek“. 16. Co je ,,souhlas s umístěním kanalizačních přípojek"? Svým souhlasem dáváte svolení, že na Vámi vlastněném pozemku (pozemcích) může být provedena stavba kanalizační přípojky a zároveň dáváte svolení se stavbou kanalizačních přípojek na pozemcích sousedních. 17. Na co uděluji projektantovi plnou moc"? Plnou mocí, která Vám bude předložena k podpisu, udělujete právo zhotoviteli projektové dokumentace splaškové kanalizační přípojky jednat za Vás ve věci získání veškených potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy, provozovatelů a vlastníků technické infrastruktury k projektové dokumentaci dané kanalizační přípojky, Tato vyjádření jsou nedílnou součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí. Zároveň plná moc slouží k tomu, aby bylo možné za Vás o územní rozhodnutí zažádat. 18. Jaká jsou pravidla pro umístění přípojky a kde ji mám umístit? Trasa kanalizačních přípojek se navrhuje dle několika základních pravidel:  Vnitřní průměr potrubí kanalizační přípojky bude v profilu DN 150 mm  Minimální sklon kanalizační přípojky bude 20 %o (2 výškové cm na délku potrubí 1 m)  Přípojka by měla být umístěna tak, aby bylo možné co nejjednodušším způsobem (nejkratší cestou) napojit vnitřní kanalizaci předmětného domu.  Kanalizační přípojka musí vést kolmo na kanalizační stoku.  Každá nemovitost bude mít vždy pouze jednu přípojku. Obecně platí, že jedno číslo popisné = jedna přípojka. Pokud bude odkanalizován například rodinný dům a garáž, musí se odpadní potrubí vnitřní kanalizace spojit před napojením do kanalizační přípojky.  Veškeré objekty předčištění či jímání odpadních vod (žumpy, septiky) musí být bezpodmínečně odpojeny, zasypány či zcela odstraněny.
Obec Senorady

Formuláře
Vážení občané, níže naleznete ke stažení a tisku formuláře k objednání projektových prací a plné moci s kontaktem na pana projektanta. V tištěné podobě jsou k dispozici také na OÚ.
Obec Senorady

Pozvánka
Obec Senorady

Kanalizace - Informace občanům
Dobrý den, na schůzce zazněla celá řada informací, proto zde najdete první část z nich a další budou přibývat.
Obec Senorady

Adventní podvečer a mikulášská nadílka
Obec Senorady si Vás dovoluje pozvat na Mikulášskou nadílku, konanou 1. 12. od 15h v parku mezi hasičskou zbrojnicí a penzionem, spojenou s rozsvícením vánočního stromu. Program: Dětské vystoupení Rozsvícení vánočního stromu Mikulášská nadílka K dispozici na místě budou teplé nápoje. Mimosenoradští zájemci o nadílku ať se nahlásí na OÚ nebo na email obec@senorady.cz, cena za balíček je 120,-Kč
Obec Senorady

plakát - myslivecká zábava 16.11.
Obec Senorady

Zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Senorady
VYVĚŠENO DNE: 06.11.2019 SŇATO DNE: 6.12.2019
Obec Senorady

Nařízení obce Senorady č.1/2019
VYVĚŠENO DNE: 06.11.2019 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření Mikroregion Ivančicko
VYVĚŠENO DNE: 24.10.2019 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Inzerát-hledá se uklízečka
Obec Senorady

Stavební úřad
Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Internetová stránka: ivancice.cz/kategorie-osob/o
Obec Senorady

Upozornění vlastníkům nemovitostí
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Obec Senorady

Směrnice č.1/2019 k zadávání VZ
VYVĚŠENO DNE: 22.10.2019 SŇATO DNE:
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 21.10.2019
V pondělí 21.10.2019 firma Ludes z Třebíče přijede prodávat výpěstky českých šlechtitelů.Prodej proběhne v 16.00 až 16.15 hodin na obvyklém místě. Ovocné stromky a dřeviny:jabloně,hrušně,třešně,vi Metaldyne přijme do hlavního pracovního poměru nové zaměstnance do pobočky ve Zbýšově na pozice Obsluha CNC a do Oslavan seřizovače lisů.Předpokladem je vyučení v technickém oboru,dobrý zdravotní stav a ochota směnovat.Vše o volných pozicích naleznete v sekci kariéra na www.metaldyne.cz,případně volejte na telefon 515517153.
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 15.10.2019
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 17.10.2019 v 10 hodin prodávat kuřice, kohouty, roční slepice,krmivo pro drůbež a králíky. Cykoturistický spolek Senobike pořádá pro děti a jejich rodiče v sobotu 19.10. v 18 hodin Setkání světlušek. Vezměte si sebou lampiony na krátkou procházku. Od 19 hodin bude hrát trio CHADODO, občerstvení je zajištěno. Dle vyhlášky ministerstva zemědělství do konce roku 2019 musí být psi označeni čipováním. Majitelé psů se mohou domluvit s veterinárním lékařem Lubomírem Širokým o provedení čipování. Poplatek za provedení čipování a zapsání do centrálního registru je 500 Kč.
Obec Senorady

Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje JMK
VYVĚŠENO DNE: 16.10.2019 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Pozvánka na 11.zasedání zastupitelstva obce
VYVĚŠENO DNE: 15.10.2019 SŇATO DNE: 24.10.2019
Obec Senorady

Rozpočtové opatření č.9
VYVĚŠENO DNE: 10.10.2019 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Knihovna - půjčovní dny
Knihovna bude otevřena v roce 2019 a 2020 vždy od 18 do 19h v tyto dny: 30.srpna 20.září 18.říjn 20.prosince 17.ledna 21.února 20.
Obec Senorady

Obec Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou 36, 67575 Mohelno
telefon: 724 192 698 fax: 568 642 381
email: obec@kladerubynadoslavou.cz
podatelna: podatelna@kladerubynadoslavou.cz

Úřední hodiny:
Úterý - 14:00-18:00
Sobota - 16:00-18:00

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ:
obr ZOBRAZENÍ:
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci
WAP (info)
RSS kanál
obr NAPOSLEDY VLOŽENO:
Veřejná vyhláška- Opatře..
Rozpočtové opatření č.8..
Pozvánka na veřejné zased..
Návrh střednědobého výhle..
Návrh rozpočtu obce na ro..
Rozpočtové opatření č.7..
Rozsvícení vánočního stro..
Pozvánka na veřejné zased..
POHOTOVOST STOMATOLOGIE L..
Změna úředních hodin..
obr AKUALITY (NEJNOVĚJŠÍ):
Pozvánka na XVII. Společe..
Folkové prázdniny Náměšť ..
Pozvánka na ples 2012..
Nová panoramata..
Pozvánka na ples 2010..
Pozvánka na ples 2009..
Program zahájení roku sva..
Boží tělo 2008..
Doktorka má dovolenou..
Tříkrálová sbírka 2008..
obr ANKETA:
Jak jste se dozvěděli o nových webových stránkách obce Kladeruby nad Oslavou?

Vyhledával/a jsem název obce pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 6085
Vyhledával/a jsem jiné klíčové slovo pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 3931
Kliknutím na odkaz z některé jiné webové stránky.
Počet hlasů: 4073
Odkaz na stránky jsem viděl/a na vizitce, plakátku, v novinách, ..
Počet hlasů: 4201
O stránce jsem se dozvěděl/a z doslechu.
Počet hlasů: 3927

obr PANORAMA:
Virtuální panoramatický snímek z obce Kladeruby nad Oslavou:

Virtuální panorama

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ:
Hody 2009
obr Letos se krojované hody konaly 17. října. Na večerní zábavě hrála skupina LOS VALOS, která zde oslavila své 10. výročí založení a pokřtila své nové CD. Překvapením pro muzikanty byl veliký dort ve tva..
obr NÁMĚŠŤSKO:
Obec Kladeruby nad Oslavou je členem mikroregionu Náměšťsko..

Web mikroregionu

obr Odkazy
Kraj Vysočina
Portál veřejné správy ČR
Město Náměšť nad Oslavou
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Senorady
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr RSS KANÁL
Pomocí čteček RSS kanálů můžete číst i aktuality z naší obce. Odkaz na validovaný RSS 2.0 kanál:

RSS kanál

©2006-2019 Obec Kladeruby nad Oslavou. Publikační systém a webdesign ©2006-2019 Miroslav Patočka